contact us
Leave Your Message
010203

Önümiň görkezilmegi

Peek sanjym galyplaryPeek sanjym galyplary
01

Peek sanjym galyplary

2024-03-04

PEEK materiallary lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar ,;

Lukmançylyk enjamlary: PEEK materialy gowy biokompatisiýa we himiki garşylyga eýedir we hirurgiki gurallar, implantlar, ortopediki enjamlar we ş.m. ýaly dürli lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ulanylyp bilner, PEEK materialynyň ýokary berkligi we berkligi ortopediki implantlarda ajaýyp öndürijilik döredýär we emeli bogunlary, oňurga implantalaryny we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

Lukmançylyk enjamlary: PEEK materiallary, klapanlar, birleşdirijiler, datçikler we ş.m. ýaly lukmançylyk enjamlarynyň böleklerini öndürmek üçin ulanylyp bilner, PEEK materialynyň ýylylyga garşylygy we himiki garşylygy ýokary temperaturada we himiki taýdan poslaýjy şertlerde durnukly işlemäge mümkinçilik berýär. dürli lukmançylyk enjamlarynyň talaplary üçin.

Lukmançylyk sarp ediş materiallary: PEEK materiallary şprisler, infuziýa toplumlary, kateterler we ş.m. ýaly lukmançylyk sarp ediş önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner, PEEK materialynyň himiki garşylygy we mehaniki aýratynlyklary, ýokary basyşlara we himiki serişdelere garşy durmaga mümkinçilik berýär, lukmançylyk sarp ediş serişdeleriniň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär. .

Lukmançylyk enjamlarynyň gaplanylyşy: PEEK materiallary, möhürleýji filmler, gaplar we ş.m. ýaly lukmançylyk enjamlary üçin gaplaýyş materiallaryny öndürmek üçin ulanylyp bilner, PEEK materialynyň gowy ýylylyga garşylygy we himiki garşylygy bar, bu lukmançylyk enjamlaryny daşky gurşawyň täsirinden gorap biler we üpjün edip biler. hili we howpsuzlygy.

PEEK materiallarynyň lukmançylyk pudagynda ulanylmagy esasan lukmançylyk enjamlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, lukmançylyk sarp ediş materiallarynda we lukmançylyk enjamlarynyň gaplanyşynda öz beýanyny tapýar. Ajaýyp öndürijiligi ony lukmançylyk pudagynda möhüm materiallaryň birine öwürýär.

jikme-jiklikleri gör
Sanjym galyndy prototipiSanjym galyndy prototipi
02

Sanjym galyndy prototipi

2024-03-04

Ilki bilen galyndy önümçiliginde prototip ýasamagyň maksady, önüm dizaýnynyň we galyndy gurluşynyň mümkinçiligini barlamak we galyp prosesini optimizirlemekdir. Ine käbir sebäpler:

Önümiň dizaýnyny barlaň: Prototip, önümiň daşky görnüşini we göwrümini wizual görkezip bilýän önüm dizaýn çyzgylaryna ýa-da CAD modellerine esaslanan fiziki modeldir. Prototipleri ýasamak bilen, önüm dizaýnynyň takyklygyny we mümkinçiligini barlap bilersiňiz we önümiň daşky görnüşi, görnüşi we paýy talaplara laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Galyp gurluşyny optimizirläň: Prototipiň önümçilik prosesinde potensial meseleler we önüm dizaýnyny gowulandyrmak üçin ýer tapylyp bilner. Önümçilik prosesine we prototipiň netijelerine syn etmek bilen, galyndy gurluşynyň rasionallygyna baha berilip bilner we iň soňky sanjym galypynyň önümiň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler we optimizasiýalar edilip bilner.

Galyndy prosesini barlaň: Prototipiň önümçilik prosesinde, galyndy prosesiniň ýerine ýetirilişi we täsiri synagdan geçirilip we barlanyp bilner. Mysal üçin, galybyň açylyş ýerine ýetirijiligini, sanjym galyplarynyň hilini we ýerüsti gutarmagyny we ş.m. barlap bilersiňiz. Prototip önümçiliginiň üsti bilen, galyndy prosesindäki meseleler ýüze çykarylyp we çözülip bilner, galyndy önümçiliginiň netijeliligi we önümiň hili ýokarlanyp biler.

Çykdajylary we töwekgelçilikleri azaltmak: Barlamak we optimizasiýa üçin prototipleri düzmek bilen, sanjym galyplary öndürilende ýüze çykýan ýalňyşlyklar we meseleler azalýar. Gereksiz çykdajylardan we töwekgelçiliklerden gaça durup, galyndy önümçiliginiň üstünlik derejesini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.

jikme-jiklikleri gör
Çylşyrymly kateterlerÇylşyrymly kateterler
03

Çylşyrymly kateterler

2024-03-04

Çylşyrymly kateter ösüş tehnologiýasy, belli bir lukmançylyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly gurluşlary we funksiýalary bolan kateterleriň dizaýnyna we öndürilmegine degişlidir. Ine, umumy çylşyrymly kateter ösüş usullary:

Köp lýumen dizaýn: Çylşyrymly kateterler köp sanly garaşsyz otaglar bilen dizaýn edilip bilner, olaryň hersi başga bir funksiýa ýa-da suwuklyk geçirmek üçin ulanylyp bilner. Köp kameraly dizaýn birnäçe bejergini ýa-da anyklaýyş amallaryny bir wagtda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Bend dolandyryş tehnologiýasy: Çylşyrymly kateterler köplenç egri ýa-da egri kanallarda nawigasiýa talap edýär. Egilmek dolandyryş tehnologiýasy, kateterde demir simler ýa-da ýadyň erginleri ýaly materiallary ornaşdyrmak arkaly kateteriň gowy egilmegine we ýol görkezmegine sebäp bolup biler.

Wizuallaşdyrma tehnologiýasy: Çylşyrymly kateterler, optiki optika ýa-da kameralar ýaly wizuallaşdyryş tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner, şonuň üçin lukmanlar maksat meýdanyny hakyky wagtda synlap we gözden geçirip bilerler. Bu lukmanlara kateteriň takyk ýerleşmegine we dolandyrylmagyna kömek edýär.

Porzin ýa-da klapan tehnologiýasy: Çylşyrymly geçirijilerde suwuklyklaryň ýa-da gazlaryň akymyna gözegçilik etmek üçin piston ýa-da klapan ýaly komponentler bolmaly bolup biler. Bu takyk akymy dolandyrmaga we blokirlemäge mümkinçilik berýär.

jikme-jiklikleri gör
LSR prosesi üçin AnsixTech lukmançylyk silikon gollanma turbasyLSR prosesi üçin AnsixTech lukmançylyk silikon gollanma turbasy
01

LSR prosesi üçin AnsixTech lukmançylyk silikon gollanma turbasy

2024-03-05

“AnsixTech” lukmançylyk silikon gollanma turbalaryny öndürmäge we gözleg işlerine gönükdirilen kompaniýa. Lukmançylyk pudagy üçin ýokary hilli, ygtybarly we ygtybarly ýol görkeziji turba önümlerini bermäge borçlanýar. Bu makalada, AnsixTech lukmançylyk silikon gollanma turbalarynyň material saýlanylyşy, önümçilik prosesi we önüm ulanylyşy bilen tanyşdyrarys.

Ilki bilen “AnsixTech” material saýlamaga üns berýär. Gollanma turbalaryny öndürmek üçin ýokary hilli lukmançylyk derejeli silikon materiallaryny ulanýarlar. Lukmançylyk derejeli silikon materialy zäherli, yssyz we gaharlandyryjy däl we lukmançylyk pudagynyň howpsuzlyk standartlaryna doly laýyk gelýär. Adaty materiallar bilen deňeşdirilende, lukmançylyk derejeli silikon materiallary gowy biokompatisiýa we çydamlylyga eýedir we adam dokumalary bilen utgaşyp biler, hassalaryň gaharyny we rahatsyzlygyny azaldyp biler. Mundan başga-da, lukmançylyk derejeli silikon materialy hem ýokary temperatura we poslama garşydyr we ýokary turba sterilizasiýasynyň we himiki serişdeleriň täsirine çydap biler, gollanma turbasynyň durnuklylygyny we berkligini üpjün eder.

Ikinjiden, “AnsixTech” önümçilik prosesine ünsi jemleýär. Lukmançylyk silikon gollanma turbalaryny öndürmek üçin ösen sanjym galyplaryny ulanýarlar. Ilki bilen, gollanma turbasynyň dizaýn talaplaryna laýyklykda, gollanma turbasynyň görnüşiniň we ululygynyň lukmançylyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin galyp ýasalýar. Soňra, lukmançylyk derejeli silikon materialy galyplara sanjym edilýär we sanjym galyplary arkaly silikon materialy gollanma turbasynyň soňky görnüşini emele getirmek üçin galyby doly doldurýar. Sanjym galyplaýyş prosesinde, AnsixTech gollanma turbasynyň hilini we ölçeg takyklygyny üpjün etmek üçin temperaturany, basyşy we tizligi berk gözegçilikde saklaýar. Netijede, AnsixTech önümiň hilini, arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin döredilen gollanma turbalaryny barlaýar, arassalaýar we gaplaýar.

jikme-jiklikleri gör
“AnsixTech” suwuk silikon çaga rahatlaýjy sanjym galyplary“AnsixTech” suwuk silikon çaga rahatlaýjy sanjym galyplary
02

“AnsixTech” suwuk silikon çaga rahatlaýjy sanjym galyplary

2024-03-05

“AnsixTech” suwuk silikon çaga rahatlandyryjylaryny öndürmäge we gözleg işlerine gönükdirilen kompaniýa. Çagalar üçin howpsuz we amatly iýmitlendiriş tejribesini bermäge borçlanýar. Bu makalada, AnsixTech suwuk silikon çaga rahatlaýjysynyň material saýlanylyşy, önümçilik prosesi we önüm ulanylyşy bilen tanyşdyrarys.

Ilki bilen “AnsixTech” material saýlamaga üns berýär. Çaga rahatlandyryjylary öndürmek üçin ýokary hilli suwuk silikon materiallaryny ulanýarlar. Suwuk silikon zäherli, yssyz, gaharlandyryjy material bolup, çaga önümleri üçin howpsuzlyk standartlaryna doly laýyk gelýär. Adaty silikon materiallary bilen deňeşdirilende, suwuk silikon has ýumşak we has elastik bolup, çaganyň agyz gurluşyna has oňat uýgunlaşyp, çaganyň agzyna basyşy azaldyp we agyz rahatsyzlygynyň öňüni alyp biler. Mundan başga-da, suwuk silikon materialy hem ýokary temperatura çydamly we ýokary temperatura sterilizasiýasyna çydap, çaga tarapyndan ulanylýan rahatlaýjynyň elmydama arassa we arassa bolmagyny üpjün edýär.

Ikinjiden, “AnsixTech” önümçilik prosesine ünsi jemleýär. Suwuk silikonly çaga rahatlandyryjylary öndürmek üçin ösen sanjym galyplaryny ulanýarlar. Ilki bilen, galyndy, rahatlaýjynyň görnüşiniň we ululygynyň çaganyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çaganyň agyz gurluşyna laýyklykda düzülendir. Soňra suwuk silikon materialy galyplara sanjym edilýär we sanjym galyplary arkaly suwuk silikon materialy rahatlaýjynyň soňky görnüşini emele getirmek üçin galyby doly doldurýar. Sanjym galyplaýyş prosesinde, AnsixTech emzigiň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin temperaturany we basyşy berk gözegçilikde saklaýar. Netijede, AnsixTech önümiň arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin emele gelen emzikleri arassalaýar we sterilizasiýa edýär.

jikme-jiklikleri gör
AnsixTech suwuk silikon turbasyAnsixTech suwuk silikon turbasy
03

AnsixTech suwuk silikon turbasy

2024-03-05

“AnsixTech” suwuk silikon turbalary öndürmäge we gözleg işlerine ünsi jemleýän kompaniýa. Dürli pudaklara ýokary hilli, ygtybarly we ygtybarly turba önümlerini bermäge borçlanýar. Bu makalada, AnsixTech suwuk silikon turbasynyň material saýlanylyşy, önümçilik prosesi we önüm ulanylyşy bilen tanyşdyrarys.

Ilki bilen “AnsixTech” material saýlamaga üns berýär. Turbalary öndürmek üçin ýokary hilli suwuk silikon materiallaryny ulanýarlar. Suwuk silikon dürli pudaklaryň howpsuzlyk standartlaryna doly laýyk gelýän zäherli, yssyz, gaharlandyryjy materialdyr. Adaty silikon materiallary bilen deňeşdirilende, suwuk silikon has ýumşak we has elastik bolup, dürli çylşyrymly turba geçirijilerine we ulanyş şertlerine uýgunlaşyp biler. Mundan başga-da, suwuk silikon materialy ýokary temperatura we poslama garşydyr we turbanyň durnuklylygyny we berkligini üpjün edip, ýokary temperaturanyň we himiki maddalaryň täsirine çydap biler.

Ikinjiden, “AnsixTech” önümçilik prosesine ünsi jemleýär. Suwuk silikon turbalary öndürmek üçin ösen ekstruziýa galyplaýyş tehnologiýasyny ulanýarlar. Ilki bilen, suwuk silikon materialy ony plastmassa öwürýän temperaturada gyzdyrylýar. Soň bolsa, gyzdyrylan suwuk silikon materialy turba önümini emele getirmek üçin ekstruder arkaly çykarylýar. Ekstruziýa galyplaýyş prosesinde, AnsixTech turbanyň hilini we ölçeg takyklygyny üpjün etmek üçin temperaturany, basyşy we tizligi berk gözegçilikde saklaýar. Netijede, AnsixTech önümiň hilini, arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin emele gelen turbalary barlaýar, arassalaýar we gaplaýar.

jikme-jiklikleri gör
AnsixTech suwuk silikon lukmançylyk maskasyAnsixTech suwuk silikon lukmançylyk maskasy
04

AnsixTech suwuk silikon lukmançylyk maskasy

2024-03-05

“AnsixTech” suwuk silikon lukmançylyk maskalaryny öndürmäge we öwrenmäge gönükdirilen kompaniýa. Lukmançylyk pudagyna ýokary hilli, ygtybarly we ygtybarly ýüz maska ​​önümlerini bermäge borçlanýar. Bu makalada, AnsixTech suwuk silikon lukmançylyk maskalarynyň material saýlanylyşy, önümçilik prosesi we önüm ulanylyşy bilen tanyşdyrarys.

Ilki bilen “AnsixTech” material saýlamaga ünsi jemleýär. Lukmançylyk maskalaryny öndürmek üçin ýokary hilli suwuk silikon materiallaryny ulanýarlar. Suwuk silikon, lukmançylyk önümleri üçin howpsuzlyk standartlaryna doly laýyk gelýän zäherli, yssyz, gaharlandyryjy materialdyr. Adaty silikon materiallary bilen deňeşdirilende, suwuk silikon has ýumşak we has elastik bolup, has gowy möhürlenmegi we rahatlygy üpjün edip, ýüzüň konturyna has laýyk bolup biler. Mundan başga-da, suwuk silikon materialy ýokary temperatura we poslama garşydyr we ýokary temperatura dezinfeksiýa we ýuwujy serişdeler bilen arassalanmaga çydap biler, maskanyň hemişe arassa we arassa bolmagyny üpjün eder.

Ikinjiden, “AnsixTech” önümçilik proseslerine ünsi jemleýär. Suwuk silikon lukmançylyk maskalaryny öndürmek üçin ösen sanjym galyplaýyş amallaryny ulanýarlar. Ilki bilen, galyp ýüzüň konturyna laýyklykda, maskanyň görnüşiniň we ululygynyň ergonomiki talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin düzülendir. Soňra suwuk silikon materialy galyplara sanjym edilýär we sanjym galyplary arkaly suwuk silikon materialy maskanyň soňky görnüşini emele getirmek üçin galyby doly doldurýar. Sanjym galyplaýyş prosesinde, AnsixTech maskanyň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin temperaturany we basyşy berk gözegçilikde saklaýar. Netijede, AnsixTech önümiň arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin emele gelen maskany arassalaýar we dezinfeksiýa edýär.

jikme-jiklikleri gör
Iki sagatlyk reňkli 2K sanjym galyplaryny dolandyryňIki sagatlyk reňkli 2K sanjym galyplaryny dolandyryň
05

Iki sagatlyk reňkli 2K sanjym galyplaryny dolandyryň

2024-03-05

“AnsixTech” tutawajynyň gabygy, goşa reňkli galyndy prosesi we ikinji derejeli aşa sanjym galyplary, adatça tutawaç gabyklaryny öndürmek üçin ulanylýar.

Iki gezek reňkli galyp prosesi:

Goşa reňkli galyp prosesi, bir sanjym galyplaýyş prosesinde goşa reňk effektini emele getirmek üçin, iki dürli reňkli plastmassa materiallaryny galyplara sanjym etmek üçin ýörite galyndy ulanýar. Bu amal tutawaç gabygynyň dürli böleklerine dürli reňklere eýe bolmaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen önümiň estetikasyny we şahsylaşdyrylyşyny ýokarlandyrýar.

Jübüt reňkli galyndy prosesiniň esasy ädimleri:

Dizaýn galyplary: Önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, iki sany sanjym galyplaýyş kamerasyny we aýlanýan ýa-da aýlanýan mehanizmi goşmak bilen, goşa reňkli sanjym galyplary üçin laýyk galyp düzüň.

Sanjym galyplary: Dürli reňkdäki iki sany plastmassa bölejigini iki sanjym galyp kamerasyna salyň, soňra bolsa plastmassany sanjym maşynynyň üsti bilen eredip, galypda sanjym ediň. Sanjym galyplaýyş prosesinde, galyp aýlanýar, iki reňkli plastmassa gezekli-gezegine sanalýar we goşa reňk effekti döredýär.

Sowatmak we berkitmek: Plastiki sanjym gutarandan soň, plastmassa doly sowadylmagyny we berkleşmegini üpjün etmek üçin galyndy belli bir wagtlap aýlanmagyny dowam etdirer.

Önümi çykaryň: Ahyrynda galyby açyň we emele gelen goşa reňkli tutawaç gabygyny çykaryň.

jikme-jiklikleri gör
Awtoulag başlangyjy kommutatory üçin goşa ok sanjym galyplaryAwtoulag başlangyjy kommutatory üçin goşa ok sanjym galyplary
06

Awtoulag başlangyjy kommutatory üçin goşa ok sanjym galyplary

2024-03-05

“AnsixTech” awtoulag başlangyç düwmesi iki komponentli galyp prosesi we iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi, awtoulag başlangyç düwmelerini öndürmek üçin köplenç ulanylýan proses usulydyr.

Iki komponentli galyp prosesi:

Jübüt reňkli galyp prosesi, bir sanjym galyplaýyş prosesinde iki reňkli effekt emele getirmek üçin, iki dürli reňkli plastmassa materialy galyp üçin ýörite galyndy ulanýar. Bu amal düwmeleriň dürli bölekleriniň dürli reňklere eýe bolmagyna mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen önümiň estetikasyny we şahsylaşdyrylyşyny ýokarlandyrýar.

Iki reňkli galyndy prosesiniň esasy ädimleri:

Dizaýn galyndysy: Önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, iki sanjym galyplaýyş kamerasyny we aýlanýan ýa-da aýlanýan mehanizmi goşmak bilen, iki reňkli sanjym galyplary üçin laýyk bir galyp düzüň.

Sanjym galyplary: Dürli reňkdäki iki sany plastmassa bölejigini iki sanjym galyp kamerasyna salyň, soňra bolsa plastmassany sanjym maşynynyň üsti bilen eredip, galypda sanjym ediň. Sanjym galyplaýyş prosesinde galyp aýlanýar, iki reňkli plastmassa gezekli-gezegine sanalýar we iki reňkli täsir döredýär.

Sowatmak we berkitmek: Plastiki sanjym gutarandan soň, plastmassa doly sowadylmagyny we berkleşmegini üpjün etmek üçin galyndy belli bir wagtlap aýlanmagyny dowam etdirer.

Önümi çykaryň: Ahyrynda galyby açyň we emele gelen iki reňkli awtoulag başlangyç düwmesini çykaryň.

jikme-jiklikleri gör
Lenta ölçegi, goşa reňkli sanjym galyplaryLenta ölçegi, goşa reňkli sanjym galyplary
07

Lenta ölçegi, goşa reňkli sanjym galyplary

2024-03-05

“AnsixTech” lenta ölçegli iki reňkli galyndy prosesi we iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi, lenta ölçeg jaýlaryny öndürmek üçin köplenç ulanylýan proses usulydyr.

Iki reňkli galyndy prosesi:

Iki reňkli galyp prosesi, bir sanjym galyplaýyş prosesinde iki reňkli effekt döretmek üçin, iki dürli reňkli plastmassa materiallaryny galyplara sanjym etmek üçin ýörite galyndy ulanýar. Bu amal gabygyň dürli bölekleriniň dürli reňklere eýe bolmagyna mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen önümiň estetikasyny we şahsylaşdyrylyşyny ýokarlandyrýar.

Iki reňkli galyndy prosesiniň esasy ädimleri:

Dizaýn galyndysy: Önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, iki sanjym galyplaýyş kamerasyny we aýlanýan ýa-da aýlanýan mehanizmi goşmak bilen, iki reňkli sanjym galyplary üçin laýyk bir galyp düzüň.

Sanjym galyplary: Dürli reňkdäki iki sany plastmassa bölejigini iki sanjym galyp kamerasyna salyň, soňra bolsa plastmassany sanjym maşynynyň üsti bilen eredip, galypda sanjym ediň. Sanjym galyplaýyş prosesinde galyp aýlanýar, iki reňkli plastmassa gezekli-gezegine sanalýar we iki reňkli täsir döredýär.

Sowatmak we berkitmek: Plastiki sanjym gutarandan soň, plastmassa doly sowadylmagyny we berkleşmegini üpjün etmek üçin galyndy belli bir wagtlap aýlanmagyny dowam etdirer.

Önümi çykaryň: Ahyrynda galyby açyň we emele gelen iki reňkli lenta ölçeg gabygyny çykaryň.

Iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi:

Iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi, sanjym galyplaýyş prosesinde iki dürli reňkli plastmassa materiallaryny ulanýar. Plastmassanyň iki reňki, sanjym galyplaýjy enjamyň üsti bilen gezekli-gezegine sanjylýar we şeýlelik bilen iki reňkli täsir edýär.

jikme-jiklikleri gör
Çotga tutawajynyň iki komponentli 2K sanjym galyplaryÇotga tutawajynyň iki komponentli 2K sanjym galyplary
08

Çotga tutawajynyň iki komponentli 2K sanjym galyplary

2024-03-05

“AnsixTech” diş çotgasy iki reňkli galyndy prosesi we iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi, diş çotgasynyň tutawaçlaryny öndürmek üçin köplenç ulanylýan usuldyr.

Iki gezek reňkli galyp prosesi:

Iki reňkli galyp prosesi, bir sanjym galyplaýyş prosesinde iki reňkli effekt döretmek üçin, iki dürli reňkli plastmassa materiallaryny galyplara sanjym etmek üçin ýörite galyndy ulanýar. Bu amal tutawajyň dürli bölekleriniň dürli reňklere eýe bolmagyna mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen önümiň estetikasyny we şahsylaşdyrylyşyny ýokarlandyrýar.

Iki reňkli galyndy prosesiniň esasy ädimleri:

Dizaýn galyndysy: Önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, iki sanjym galyplaýyş kamerasyny we aýlanýan ýa-da aýlanýan mehanizmi goşmak bilen, iki reňkli sanjym galyplary üçin laýyk bir galyp düzüň.

Sanjym galyplary: Dürli reňkdäki iki sany plastmassa bölejigini iki sanjym galyp kamerasyna salyň, soňra bolsa plastmassany sanjym maşynynyň üsti bilen eredip, galypda sanjym ediň. Sanjym galyplaýyş prosesinde galyp aýlanýar, iki reňkli plastmassa gezekli-gezegine sanalýar we iki reňkli täsir döredýär.

Sowatmak we berkitmek: Plastiki sanjym gutarandan soň, plastmassa doly sowadylmagyny we berkleşmegini üpjün etmek üçin galyndy belli bir wagtlap aýlanmagyny dowam etdirer.

Önümi çykaryň: Ahyrynda galyby açyň we emele gelen iki reňkli diş çotgasynyň tutawajyny çykaryň.

Iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi:

Iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesi, sanjym galyplaýyş prosesinde iki dürli reňkli plastmassa materiallaryny ulanýar. Plastmassanyň iki reňki, sanjym galyplaýjy enjamyň üsti bilen gezekli-gezegine sanjylýar we şeýlelik bilen iki reňkli täsir edýär.

Iki reňkli sanjym galyplaýyş prosesiniň esasy ädimleri:

Plastiki bölejikleri taýýarlaň: Iki dürli reňkli plastmassa bölejiklerini aýratyn taýýarlaň.

Dizaýn galyndysy: Önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, iki sanjym galyplaýyş kamerasyny we aýlanýan ýa-da aýlanýan mehanizmi goşmak bilen, iki reňkli sanjym galyplary üçin laýyk bir galyp düzüň.

Sanjym galyplary: Dürli reňkdäki iki sany plastmassa bölejigini sanjym galyplaýjy maşynyň iki haltasyna salyň, soňra bolsa plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn tarapyndan eredilip, galypda sanjylýar. Sanjym galyplaýyş prosesi wagtynda, sanjym galyplaýjy maşyn, iki reňkli effekt döretmek üçin gezekli-gezegine iki reňkli plastmassa sanjym edýär.

jikme-jiklikleri gör
Suw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagySuw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagy
01

Suw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagy

2024-03-05

Suw arassalaýjy süzgüç çüýşäniň galyndysynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp dizaýny: Suw arassalaýjy süzgüç çüýşeleri adatça çylşyrymly şekillere we gurluşlara eýe. Galyndy dizaýny, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümiň ähli jikme-jikliklerini we funksional talaplaryny göz öňünde tutmalydyr. Esasanam çüýşäniň möhürleme öndürijiligi we birikdiriş talaplary üçin degişli gurluşlar we esbaplar dizaýn edilmeli.

Materiallary saýlamak: Suw arassalaýjy süzgüç elementi çüýşesi, poslama garşylygy we PP, HK we ş.m. ýaly ýokary temperatura garşylygy ýaly materiallardan ýasalmalydyr. Bu materiallaryň galyplara has ýokary talaplary, hapalar we reňk ýaly meseleler bar. tapawutlardan gaça durmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Esasanam çüýşäniň ululygy we görnüşi talaplary üçin, plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlamaly.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär. Çüýşäniň galyňlygy we gurluşy üçin sowadyş prosesine gözegçilik etmek aýratyn möhümdir.

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Productionokary önümçilik netijeliligi: Sanjym galyplary köpçülikleýin önümçilige ýetip we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Bir gezeklik sanjym galyplary, bir wagtyň özünde birnäçe suw arassalaýjy süzgüç çüýşelerini öndürip biler we önümçilik siklini ep-esli gysgaldyp biler.

Has arzan bahasy: Sanjym galyplarynyň galyplarynyň önümçilik bahasy birneme pes. Bir gezek ýasalan galyndy birnäçe gezek ulanylyp bilner, bu bolsa her bir komponentiň önümçilik bahasyny azaldar.

Precokary takyklyk we durnuklylyk: Takyk galyndy dizaýny we önümçiligi arkaly, sanjym galyplary önümiň ululygyna we görnüşine laýyk gelýän suw arassalaýjy süzgüçli kartrij çüýşelerini öndürmekde ýokary takyklygy we durnuklylygy gazanyp biler.

Materiallaryň giň görnüşi: Sanjym galyplary üçin dürli materiallar saýlanyp bilner. Suw arassalaýjy süzgüç çüýşesiniň poslama garşylygy we ýokary temperatura garşylygy ýaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin degişli material saýlanyp bilner.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli suw arassalaýjy süzgüç çüýşeleri öndürilip bilner. Sanjym galyplaýyş prosesinde, suw arassalaýjy süzgüç çüýşesiniň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin galyndy dizaýnynda, material saýlamakda we proses gözegçiligindäki kynçylyklara aýratyn üns berilmelidir. .. islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Suw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagySuw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagy
02

Suw arassalaýjy gabyk örtügi Plastiki sanjym galyndy süzgüç elementi PP ýeň gapagy

2024-03-05

Suw arassalaýjy süzgüç elementiniň örtük galypynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp dizaýny: Suw arassalaýjy süzgüç ýadro örtükleri, adatça çylşyrymly şekillere we gurluşlara eýe. Galyndy dizaýny, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümiň dürli jikme-jikliklerini we funksional talaplaryny göz öňünde tutmalydyr. Esasanam gapagyň möhürleme öndürijiligi we baglanyşyk talaplary üçin degişli gurluşlar we esbaplar dizaýn edilmeli.

Material saýlama: Suw arassalaýjy süzgüç elementiniň örtügi, poslama garşylyk we PP, ABS we ş.m. ýaly ýokary temperatura garşylygy ýaly ýörite talaplardan ybarat materiallardan ýasalmalydyr. Bu materiallaryň galyplara has ýokary talaplary bar, hapalar we reňk tapawutlaryndan gaça durmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Esasanam gapagyň ululygy we görnüşi talaplary üçin, plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlamaly.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär. Sowuklama prosesine gözegçilik, gapagyň galyňlygy we gurluşy üçin aýratyn möhümdir.

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Productionokary önümçilik netijeliligi: Sanjym galyplary köpçülikleýin önümçilige ýetip we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Bir gezeklik sanjym galyplary, bir wagtyň özünde birnäçe suw arassalaýjy süzgüç elementiniň ýeň örtüklerini öndürip biler we önümçilik siklini ep-esli gysgaldyp biler.

Has arzan bahasy: Sanjym galyplarynyň galyplarynyň önümçilik bahasy birneme pes. Bir gezek ýasalan galyndy birnäçe gezek ulanylyp bilner, bu bolsa her bir komponentiň önümçilik bahasyny azaldar.

Precokary takyklyk we durnuklylyk: Takyk galyp dizaýny we önümçiligi arkaly, sanjym galyplary önümiň ululygyna we görnüşine laýyk gelýän suw arassalaýjy süzgüç ýadro ýeň örtüklerini öndürmekde ýokary takyklygy we durnuklylygy gazanyp biler.

Materiallaryň giň görnüşi: Sanjym galyplary üçin dürli materiallar saýlanyp bilner. Poslama garşylyk we ýokary temperatura garşylygy ýaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin suw arassalaýjy süzgüç ýadro örtüginiň talaplaryna laýyklykda degişli material saýlanyp bilner.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli suw arassalaýjy süzgüçli patron ýeň örtükleri öndürilip bilner. Sanjym galyplaýyş prosesinde, suw arassalaýjy süzgüç elementiniň ýeň örtüginiň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin galyndy dizaýnynda, material saýlamakda we proses gözegçiligindäki kynçylyklara aýratyn üns berilmelidir ... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
RO membrananyň gabygy üçin 10 dýuým öý suw arassalaýjy sanjym galypyRO membrananyň gabygy üçin 10 dýuým öý suw arassalaýjy sanjym galypy
03

RO membrananyň gabygy üçin 10 dýuým öý suw arassalaýjy sanjym galypy

2024-03-05

Öý hojalygyny arassalaýjy süzgüçli ýadro örtük galyplarynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyndy dizaýny: Öý suwuny arassalaýjy süzgüçli ýadro gabyklary, adatça çylşyrymly şekillere we gurluşlara eýe. Galyndy dizaýny, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümiň ähli jikme-jikliklerini we funksional talaplaryny göz öňünde tutmalydyr. Esasanam möhürleme öndürijiligi we korpusyň baglanyşyk talaplary üçin degişli gurluşlar we esbaplar dizaýn edilmeli.

Materiallary saýlamak: Öý suwuny arassalaýjy süzgüçli ýadro gaplary, poslama garşylyk we PP, PVC we ş.m. ýaly ýokary temperatura garşylygy ýaly materiallary ulanmalydyr, bu materiallaryň galyplara has ýokary talaplary bar, hapalar we reňk tapawutlary ýaly meseleler zerur gaça durmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Esasanam korpusyň ululygy we görnüşi üçin plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlamaly.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär. Korpusyň galyňlygy we gurluşy üçin sowadyş prosesine gözegçilik etmek aýratyn möhümdir.

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Productionokary önümçilik netijeliligi: Sanjym galyplary köpçülikleýin önümçilige ýetip we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Bir gezeklik sanjym galyplary, bir wagtyň özünde birnäçe öý suw arassalaýjy süzgüç ýadrosyny öndürip biler we önümçilik siklini ep-esli gysgaldyp biler.

Has arzan bahasy: Sanjym galyplarynyň galyplarynyň önümçilik bahasy birneme pes. Bir gezek ýasalan galyndy birnäçe gezek ulanylyp bilner, bu bolsa her bir komponentiň önümçilik bahasyny azaldar.

Precokary takyklyk we durnuklylyk: Takyk galyndy dizaýny we önümçiligi arkaly, sanjym galyplary önümiň göwrümine we görnüşine laýyk gelýän öý suw arassalaýjy süzgüç ýadrosyny öndürmekde ýokary takyklygy we durnuklylygy gazanyp biler.

Materiallaryň giň görnüşi: Sanjym galyplary üçin dürli materiallar saýlanyp bilner. Öý hojalygynyň suw arassalaýjy süzgüç ýadrosynyň poslama garşylygy we ýokary temperatura garşylygy ýaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin degişli materiallar saýlanyp bilner.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli öý suw arassalaýjy süzgüçli kartrij gabyklary öndürilip bilner. Sanjym galyplaýyş prosesinde, öý suw arassalaýjy süzgüç ýadrosynyň hilini we öndürijiligini üpjün etmek üçin galyndy dizaýnynda, material saýlamakda we proses gözegçiligindäki kynçylyklara aýratyn üns berilmelidir ... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Elektrik plastmassa sanjym galyndy suw süzgüçli jaýElektrik plastmassa sanjym galyndy suw süzgüçli jaý
04

Elektrik plastmassa sanjym galyndy suw süzgüçli jaý

2024-03-05

Suw süzgüçiniň gabygyny sanjym etmegiň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp dizaýny: Suw süzgüçli jaýlarda adatça çylşyrymly şekiller we gurluşlar bolýar. Galyndy dizaýny, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümiň ähli jikme-jikliklerini we funksional talaplaryny göz öňünde tutmalydyr. Esasanam gabygyň möhürleme öndürijiligi we birikdiriş talaplary üçin degişli gurluşlar we esbaplar dizaýn edilmeli.

Materiallary saýlamak: Suw süzgüçiniň gabygy, poslama garşylyk we ýokary temperatura garşylygy, ABS, PP we ş.m. ýaly aýratyn talaplary bolan materiallardan ýasalmalydyr, bu materiallaryň galyplara has ýokary talaplary bar, hapalar we reňk tapawutlary ýaly meseleler zerur gaça durmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Esasanam gabygyň ululygy we görnüşi talaplary üçin, plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlamaly.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär. Sowuklama prosesine gözegçilik gabygyň galyňlygy we gurluşy üçin aýratyn möhümdir.

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar

Productionokary önümçilik netijeliligi: Sanjym galyplary köpçülikleýin önümçilige ýetip we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Bir sanjym galyplary, bir wagtyň özünde birnäçe suw süzgüçli jaý öndürip biler we önümçilik siklini ep-esli gysgaldyp biler.

Has arzan bahasy: Sanjym galyplarynyň galyplarynyň önümçilik bahasy birneme pes. Bir gezek ýasalan galyndy birnäçe gezek ulanylyp bilner, bu bolsa her bir komponentiň önümçilik bahasyny azaldar.

Precokary takyklyk we durnuklylyk: Takyk galyndy dizaýny we önümçiligi arkaly, sanjym galyplary önümiň ululygyna we görnüşine laýyk gelýän suw süzgüçli jaýlary öndürmekde ýokary takyklygy we durnuklylygy gazanyp biler.

Materiallaryň giň görnüşi: Sanjym galyplary üçin dürli materiallar saýlanyp bilner. Suw süzgüçli jaýyň poslama garşylygy we ýokary temperatura garşylygy ýaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin degişli material saýlanyp bilner.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli suw süzgüçli jaýlar öndürilip bilner. Sanjym galyplaýyş prosesinde, suw süzgüçli jaýyň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin galyndy dizaýnynda, material saýlamakda we proses gözegçiligindäki kynçylyklara aýratyn üns berilmelidir .... bize habar iberiň (E-poçta: info @ ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Aşhana gap-gaçlary plastmassa sazlaýjy bölekleri sazlamak gapagyAşhana gap-gaçlary plastmassa sazlaýjy bölekleri sazlamak gapagy
05

Aşhana gap-gaçlary plastmassa sazlaýjy bölekleri sazlamak gapagy

2024-03-05

Aşhana gap-gaçlaryny sazlamak gapagy, açylyş we ýapylma derejesini we aşhana gap-gaçlaryny ulanmagyň aňsatlygyny sazlamak üçin ulanylýan garnituradyr. Aşhana enjamlaryny sazlamak gapagy we sanjym galyplary barada bilmeli zatlaryňyz:

Galyp dizaýny: Aşhana gap-gaçlaryny sazlamak örtüginiň görnüşine we ululygyna görä, degişli sanjym galypyny düzüň. Galyplar, adatça, galyndy ýadrosyndan we galyndy boşlugyndan durýar. Bir boşlukly galyplar ýa-da köp boşlukly galyplar önümiň çylşyrymlylygyna we önümçilik zerurlyklaryna görä saýlanyp bilner.

Material saýlamak: Önümiň talaplaryna we ulanyş gurşawyna laýyklykda degişli sanjym galyp materiallaryny saýlaň. Adaty materiallara polipropilen (PP), polietilen (PE), poliwinil hlorid (PVC) we ş.m. materiallar ýokary temperatura, könelişme we himiki poslama garşy durmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Materialyň ereýän temperaturasyna we suwuklygyna görä, plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlaň.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär.

Demolding we post-gaýtadan işlemek: Sanjym galypdan soň önümi galyndydan aýyrmaly. Önüm galyndy ýa-da beýleki ýykylýan enjamlaryň çykaryş mehanizmi arkaly çykarylýar. Soňra gabyklary aýyrmak, gyralary kesmek we ş.m. ýaly gaýtadan işlemegi ýerine ýetiriň ... islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Elektrik enjamlary sanjym galyndy aşhana we hammam rozetkasy esbaplaryElektrik enjamlary sanjym galyndy aşhana we hammam rozetkasy esbaplary
06

Elektrik enjamlary sanjym galyndy aşhana we hammam rozetkasy esbaplary

2024-03-05

Aşhana we hammam rozetka klapan esbaplary üçin galyp we sanjym galyp önümçiligi aşakdaky ýaly:

Galyp dizaýny: rozetka klapan garnituralarynyň görnüşine we ululygyna görä degişli sanjym galyplaryny dizaýn ediň. Galyplar, adatça, galyndy ýadrosyndan we galyndy boşlugyndan durýar. Bir boşlukly galyplar ýa-da köp boşlukly galyplar önümiň çylşyrymlylygyna we önümçilik zerurlyklaryna görä saýlanyp bilner.

Material saýlamak: Önümiň talaplaryna we ulanyş gurşawyna laýyklykda degişli sanjym galyp materiallaryny saýlaň. Adaty materiallara polipropilen (PP), polietilen (PE), poliwinil hlorid (PVC) we ş.m. girýär. Materiallar poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we könelişme garşylygy ýaly häsiýetlere eýe bolmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, sanjym maşynynyň temperaturasy, basyşy we sanjym tizligi ýaly parametrler gözegçilikde saklanmalydyr. Materialyň ereýän temperaturasyna we suwuklygyna görä, plastmassa materialynyň doly eremegine we galyndyda doldurylmagyny üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň parametrlerini sazlaň.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaryndan soň, plastmassa materialyny berkitmek üçin sowatmak prosesi zerurdyr. Galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik etmek we sowadyş wagtyny we sowadyş temperaturasyny sazlamak bilen önümiň ölçegli durnuklylygy we hili üpjün edilýär.

Demolding we post-gaýtadan işlemek: Sanjym galypdan soň önümi galyndydan aýyrmaly. Önüm galyndy ýa-da beýleki ýykylýan enjamlaryň çykaryş mehanizmi arkaly çykarylýar. Soňra gabyklary aýyrmak, gyralaryny kesmek we ş.m. ýaly gaýtadan işlemegi ýerine ýetiriň.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli aşhana we hammam rozetka klapan esbaplary öndürilip bilner. Kran: kran, suw turbalaryny we lýubkalaryny birleşdirýän suw rozetkasydyr. Adatça klapan ýadrosyndan, tutawajyndan we burnundan durýar. Kranlar suw akymynyň ýapylmagyna / ýapylmagyna we akymyna gözegçilik edip biler. Adaty görnüşlere bir tutawaçly we goşa tutawaçly kranlar girýär.

Suw turbalarynyň birleşmesi: Suw turbalarynyň birleşmesi kranlary we suw turbalaryny birikdirmek üçin ulanylýar. Adatça iki görnüş bolýar: sapakly bogunlar we çalt birikdirijiler. Threadüplükli birikdirmeler berkitmek üçin gurallary talap edýär, çalt birikdirmeler bolsa göni goýulyp we aýrylyp bilner.

Suw turbasynyň tirsegi: Suw turbalarynyň tirsegi suw turbalarynyň akym ugruny üýtgetmek üçin ulanylýar, adatça iki burç 90 gradus we 45 dereje. Suw turbasynyň tirsekleri zerur bolanda sazlanyp we gurnalyp bilner.

Suw klapan: Suw akymyna gözegçilik etmek üçin suw klapan ulanylýar. Adatça iki görnüş bar: el bilen klapan we awtomatiki klapan. El bilen işleýän klapanlar el bilen aýlanmagy talap edýär ýa-da suw akymyna gözegçilik etmek üçin iteklemek we çekmek talap edilýär, awtomatiki klapanlar bolsa datçikler ýa-da düwmeler arkaly suw akymyna gözegçilik edip biler.

Suw möhüri: Suw möhüri kanalizasiýa akymynyň we yslaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýar we adatça lýuboýyň aşagynda oturdylýar. Suw möhürini arassalap we zerur bolanda çalşyp bolýar ... bize islendik wagt habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Gurally ýaşaýyş jaý enjamlary sanjym galyplary gurallary Höwürtge we netatmo üçin akylly gapy galyplaryGurally ýaşaýyş jaý enjamlary sanjym galyplary gurallary Höwürtge we netatmo üçin akylly gapy galyplary
07

Gurally ýaşaýyş jaý enjamlary sanjym galyplary gurallary Höwürtge we netatmo üçin akylly gapy galyplary

2024-03-05

Öý enjamlarynyň akylly gapy galyplarynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Daş görnüşi dizaýny: Öý önümi hökmünde, akylly gapy jaňynyň daşky dizaýny, önümiň işleýşini we ulanylyş aňsatlygyny göz öňünde tutup, ulanyjynyň estetikasyna we öý stiline laýyk gelmelidir.

Ölçegi we gurluşy dizaýny: Akylly gapy kelleleri, galybyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümiň göwrümini we gurluşyny göz öňünde tutmalydyr. Şol bir wagtyň özünde önümi ýygnamagyň we hyzmat etmegiň aňsatlygyny hem göz öňünde tutmaly.

Material saýlamak: Akylly gapy galyplary önümiň hilini we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin çydamly, könelişme we ýokary temperatura çydamly materiallary ulanmalydyr.

Suw geçirmeýän dizaýn: Akylly gapy galyplary, dürli gurşawlara we howa şertlerine uýgunlaşmak üçin önümiň suw geçirmeýän öndürijiligini göz öňünde tutmalydyr.

Sanjym galyndylaryny öndürmek prosesine gözegçilik esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Temperatura gözegçiligi: Sanjym galyplaýyş prosesinde, plastmassanyň eremegine we akym aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin galyndy we eredilen plastmassanyň temperaturasyna gözegçilik edilmeli.

Basyş gözegçiligi: Sanjym galyplaýyş prosesinde, plastmassa doldurma galypynyň bitewiligini we yzygiderliligini üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň basyşyny gözegçilikde saklamaly.

Sanjym tizligini dolandyrmak: Sanjym galyplaýyş prosesinde, plastmassa doldurmak we sowatmak prosesiniň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin sanjym maşynynyň sanjym tizligini gözegçilikde saklamaly.

Sowuklama gözegçiligi: Sanjym galyplaýyş prosesinde, plastmassanyň sowadyş we gatylaşma prosesiniň birmeňzeşligini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin, galybyň sowadyş ulgamyna gözegçilik edilmeli.

Zyňyndylara gözegçilik: Sanjym galyplaýyş prosesinde, taýýar önümiň çykarylmagyny we ýykylmagyny üpjün etmek üçin, çykaryş mehanizminiň hereketine gözegçilik edilmeli.

Göwnejaý galyp dizaýny we takyk sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik etmek arkaly ýokary hilli öý enjamlary akylly gapy önümleri öndürilip bilner ... islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size jogap berer 12 sagat.

jikme-jiklikleri gör
Öý enjamlary Reflektorring plastmassa sanjym galyplary Lighteňil gollanma zolak sanjym galyplaryÖý enjamlary Reflektorring plastmassa sanjym galyplary Lighteňil gollanma zolak sanjym galyplary
08

Öý enjamlary Reflektorring plastmassa sanjym galyplary Lighteňil gollanma zolak sanjym galyplary

2024-03-05

Öý enjamlaryny şöhlelendirýän ýeňil zolakly galyplaryň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplarda görkezilýär:

Daş görnüşi üçin ýokary talaplar: Öý enjamlary üçin şöhlelendiriji yşyk zolaklary adatça ýokary ýagtylygy we birmeňzeş ýagtylygy şöhlelendirmegi talap edýär. Şonuň üçin galyplaryň dizaýny we önümçiligi, sanjym galyp önüminiň gowy şöhlelenmegini üpjün etmek üçin ýokary takyk galyp ýüzüne nädip ýetmelidigini göz öňünde tutmalydyr. Effekt.

Galyndy gurluşy çylşyrymly: Öý enjamlary üçin şöhlelendiriji ýagtylyk zolaklary köplenç birnäçe egri we jikme-jikliklere eýe. Galybyň dizaýny we öndürilmegi, sanjym galyp önüminiň galybyň görnüşini takyk köpeldip biljekdigini üpjün etmek üçin çylşyrymly galyndy gurluşyny nädip durmuşa geçirmelidigini göz öňünde tutmalydyr.

Sanjym galyplaýyş prosesi ýokary talaplary talap edýär: Öý enjamlary üçin şöhlelendiriji yşyk zolaklary, adatça sanjym galyplary üçin aç-açan ýa-da aýdyň materiallardan ýasalýar. Şonuň üçin sanjym galyplaýyş prosesi, sanjym galyndy önüminiň gowy häsiýetlerine eýe bolmagy üçin temperatura, basyş we sanjym tizligi ýaly parametrlere gözegçilik etmeli. aýdyňlygy we ýagtylygy şöhlelendirmek täsirleri.

Sanjym galyplaýyş tehnologiýasy, öý enjamlary üçin şöhlelendiriji yşyk zolaklaryny öndürmek üçin umumy bir prosesdir. Esasy ädimleri:

Galyp dizaýny we önümçiligi: Önümiň görnüşine we ululygyna görä sanjym galyplary üçin laýyk galyplary dizaýn we öndürmek. Galyp, adatça ýokarky galyndydan we aşaky galyndydan durýar. Upperokarky galyndy bilen aşaky galybyň arasynda sanjym boşlugy bar. Eredilen plastmassa sanjym galyp maşynynyň üsti bilen sanjym boşlugyna sanjylýar.

Plastiki materialyň öňüni alyş: plastmassa bölejiklerini ýa-da granuladan ýasalan plastmassa materiallaryny gyzdyryp, eredip, sanjym edip bolýan eredilen ýagdaýa. Önümiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin deslapky taýýarlyk döwründe reňk we beýleki goşundylar hem goşulyp bilner.

Sanjym galyplary: Eredilen plastmassa materiallaryny sanjym galyplaýjy maşynyň üsti bilen sanjym galyplarynyň boşlugyna sanjym ediň, soňra sanjym galyplarynyň boşlugyny doldurmak üçin belli bir basyş ediň we plastmassa materialynyň doly akmagyny üpjün etmek üçin belli bir wagt saklaň we sowadýar.

Sowatmak we demlemek: Sanjym galypdan soň, galyndydaky önümiň berkleşmegi we kiçelmegi üçin belli bir wagtlap sowadylmalydyr. Soňra galyp açylýar we emele gelen önüm galyndydan çykarylýar.

Gaýtadan işlemek: önümleriň hilini we daşky görnüşini üpjün etmek üçin emele gelen önümleri kesmek, arassalamak we barlamak.

Sanjym galyplaýyş tehnologiýasy, öý enjamlary üçin şöhlelendiriji yşyk zolaklaryny öndürmekde möhüm rol oýnaýar. Göwnejaý galyndy dizaýny we optimal sanjym galyplaýyş prosesi arkaly ýokary hilli we oňat görnüşli önümler öndürilip bilner .... Islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12-de jogap berer sagat.

jikme-jiklikleri gör
Içerki bellikli galyndy nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesiIçerki bellikli galyndy nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesi
01

Içerki bellikli galyndy nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesi

2024-03-05

“AnsixTech” dünýäde köp sanly markirleme galyplaryny satdy, ösen integrasiýa ulgamyny döretmek üçin robot awtomatlaşdyryş ulgamy bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Galyndy belgilemesi Galyp önüminiň aýratynlyklary:

* Galyndylary takyk ýasamak, belliklemegiň ukyplylygyny üpjün ediň

* Önüm dizaýn çözgüdi, optimallaşdyrylan IML programmasyna ýetiň

* Lighteňil agram çözgüdi - iň oňat önümçilik öndürijiligini gazanmak üçin müşderilere optimallaşdyrylan önüm dizaýn teklibini beriň.

* Plastinka dizaýnyny geýiň - uzak möhletli alada üçin, konsentrasiýany sazlamak has aňsat.

* Kwadrat merkezi boşluk dizaýny / Tegelek merkezli boşluk dizaýny

Köp boşluk dizaýny: 16cav, 8cav 6cav, 4cav, 2cav, 1cav… we ş.m.

Içerki markirleme galyplaryny öndürmekdäki kynçylyklar esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp gurluşynyň dizaýny: Içerki bellikli galyplar, belligiň ululygyny we görnüşini, şeýle hem galybyň açylyş we ýapylyş usulyny we sanjym ulgamynyň ýerleşişini göz öňünde tutmalydyr. Galybyň gurluşy, belligiň önüme takyk laýyk gelmegini we sanjym galyplarynyň kadaly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin dogry dizaýn edilmeli.

Etiketkanyň ýerleşişi we düzedilmegi: Içindäki bellikli galyndy, belligiň önüme takyk laýyk bolup biljekdigini we sanjym galyplaýyş prosesinde süýşmezligi ýa-da ýykylmazlygy üçin etiketkanyň ýerleşişini we kesgitlemesini göz öňünde tutmalydyr. Etiketkalaryň ýerleşişi we berkidilmegi, sanjym galyplaýyş işine päsgel bermezden durnukly we ygtybarly bolmaly.

Materiallary saýlamak: Içerki bellikli galyplar, sanjym galyplary wagtynda ýokary basyşa we ýokary temperatura garşy durmak üçin ýokary gaty we ýokary könelişme materiallary ulanmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, galybyň çalt sowadylmagyny we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin materialyň ýylylyk geçirijiligini hem göz öňünde tutmalydyr.

Gaýtadan işlemegiň takyklygy talaplary: Içerki bellikli galyplar, gaýtadan işlemegiň takyklygy talaplaryna eýedir, esasanam etiketkanyň ýerleşiş deşikleriniň we berkitme deşikleriniň takyklygy, bu sanjymyň galyplaýyş prosesinde belligiň takyk ýerleşdirilip bilinjekdigini üpjün etmeli. Şol bir wagtyň özünde, galybyň açylmagyny we ýapylmagyny we sanjym ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin galybyň ölçeg takyklygy we laýyk takyklygy hem göz öňünde tutulmalydyr.

Sanjym galyndylaryny optimizasiýa esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Sanjym galyplaýyş parametrini optimizasiýa: Sanjym tizligini, sanjym basyşyny, sanjym wagtyny we sanjym galyplaýjy maşynyň beýleki parametrlerini sazlamak bilen, iň gowy sanjym galyp effektini alyp bolýar. Esasanam galyndy belgileme prosesinde, belligiň süýşmeginiň ýa-da gaçmagynyň öňüni almak üçin sanjym tizligini we sanjym basyşyny gözegçilikde saklamaly.

Sowadyjy ulgamy optimizasiýa: Göwnejaý sowadyş ulgamyny taslamak bilen, galybyň sowadyş tizligi çaltlaşdyrylyp, sanjym galyplaýyş sikli gysgaldylyp bilner. Esasanam galyndy belgileme prosesinde belligiň ýylylyk stresine ýa-da deformasiýasyna sebäp bolmazdan, önümiň üstünde çalt kesgitlenip biljekdigini üpjün etmek üçin belligi düzetmek usuly we materialyň ýylylyk geçirijiligi göz öňünde tutulmalydyr.

Galyndy temperaturasyna gözegçilik: Galybyň temperaturasyna gözegçilik etmek bilen, sanjym galyplaýyş döwründe plastmassa materialynyň eredilen ýagdaýyny saklap biljekdigini we galyndy boşlugyny doly dolduryp biljekdigini üpjün edip bolýar. Esasanam galyndy belgileme prosesinde, termiki stresden we deformasiýadan gaça durmak üçin galybyň temperatura paýlanyş birmeňzeşligi gözegçilikde saklanmalydyr.

Galyndy ýerüsti bejergisi: surfaceüzüň gutarmagyny gowulaşdyrmak we galybyň garşylygyny ýokarlandyrmak we sanjym galyplaýyş döwründe plastmassa materiallarynyň sürtülmesini we könelmegini azaltmak üçin galyndy ýüzünde polishing, pürkmek we beýleki bejergiler amala aşyrylýar.

Aboveokardaky optimizasiýa çäreleri arkaly, galyndy belgileme galypynyň önümçiliginiň hili we sanjym galyndy effekti gowulaşyp biler, kemçilik derejesi peselip we önümçilik netijeliligi ýokarlandyrylyp bilner .... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Inçe diwar galyndysy Nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesiInçe diwar galyndysy Nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesi
02

Inçe diwar galyndysy Nahar gutusy bir gezek ulanylýan çalt nahar gutusy süýt çaý käsesi bir gezek ulanylýan kofe käse çaý käsesi

2024-03-05

* Lighteňil agram çözgüdi - iň oňat önümçilik öndürijiligini gazanmak üçin müşderilere optimallaşdyrylan önüm dizaýn teklibini beriň.

* Çalyşýan stak komponentiniň dizaýny - bölekleriň 80% sanjym galyplaýjy maşynda çalşyp, wagt ýitgisini azaltmaga ukyply.

* Plastinka dizaýnyny geýiň - uzak möhletli alada üçin, konsentrasiýany sazlamak has aňsat.

* Kwadrat merkezi boşluk dizaýny / Tegelek merkezli boşluk dizaýny

Köp boşluk dizaýny: 16cav, 8cav 6cav, 4cav, 2cav, 1cav… we ş.m.

Inçe diwarly çalt nahar gutusynyň galyplaryny öndürmekdäki kynçylyklar esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp gurluşynyň dizaýny: Inçe diwarly galyplar çalt nahar gutusynyň görnüşini we ululygyny, şeýle hem galybyň açylyş we ýapylyş usulyny we sanjym ulgamynyň ýerleşişini göz öňünde tutmalydyr. Çalt nahar gutusynyň diwar galyňlygy inçe bolansoň, sanjymyň galyplaýyş prosesinde galybyň deformasiýa ýa-da döwülmezligini üpjün etmek üçin galybyň gurluşy has güýçli we has durnukly bolmalydyr.

Material saýlamak: Inçe diwarly galyplar, sanjym galyplary wagtynda ýokary basyşa we ýokary temperatura garşy durmak üçin ýokary gatylygy we ýokary könelişen materiallary ulanmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, galybyň çalt sowadylmagyny we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin materialyň ýylylyk geçirijiligini hem göz öňünde tutmalydyr.

Gaýtadan işlemegiň takyklygy talaplary: Inçe diwarly galyplar ýokary gaýtadan işlemegiň takyklygyny talap edýär, esasanam sanjym galyplary döwründe hiç hili kemçilik ýa-da kemçilik ýüze çykmazlygyny üpjün etmeli galyndy boşlugynyň üstki tekizligi we tekizligi. Şol bir wagtyň özünde, galybyň açylmagyny we ýapylmagyny we sanjym ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin galybyň ölçeg takyklygy we laýyk takyklygy hem göz öňünde tutulmalydyr.

Sanjym galyndylaryny optimizasiýa esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Sanjym galyplaýyş parametrini optimizasiýa: Sanjym tizligini, sanjym basyşyny, sanjym wagtyny we sanjym galyplaýjy maşynyň beýleki parametrlerini sazlamak bilen, iň gowy sanjym galyp effektini alyp bolýar. Esasanam inçe diwar sanjym galyplaýyş prosesinde, kemçiliklerden we kemçiliklerden gaça durmak üçin sanjym tizligini we sanjym basyşyny gözegçilikde saklamaly.

Sowadyjy ulgamy optimizasiýa: Göwnejaý sowadyş ulgamyny taslamak bilen, galybyň sowadyş tizligi çaltlaşdyrylyp, sanjym galyplaýyş sikli gysgaldylyp bilner. Esasanam inçe diwara sanjym galyplaýyş prosesinde, çalt nahar gutusynyň diwar galyňlygynyň inçe we ýylylyk stresinden we deformasiýadan gaça durmak üçin sowadyş tizliginiň has çalt bolmalydygyny göz öňünde tutmalydyrys.

Galyndy temperaturasyna gözegçilik: Galybyň temperaturasyna gözegçilik etmek bilen, sanjym galyplaýyş döwründe plastmassa materialynyň eredilen ýagdaýyny saklap biljekdigini we galyndy boşlugyny doly dolduryp biljekdigini üpjün edip bolýar. Esasanam inçe diwar sanjym galyplaýyş prosesinde, termiki stresden we deformasiýadan gaça durmak üçin galybyň temperatura paýlanyş birmeňzeşligi gözegçilikde saklanmalydyr.

Galyndy ýerüsti bejergisi: surfaceüzüň gutarmagyny gowulaşdyrmak we galybyň garşylygyny ýokarlandyrmak we sanjym galyplaýyş döwründe plastmassa materiallarynyň sürtülmesini we könelmegini azaltmak üçin galyndy ýüzünde polishing, pürkmek we beýleki bejergiler amala aşyrylýar.

Aboveokardaky optimizasiýa çäreleri arkaly inçe diwarly çalt nahar guty galyplarynyň önümçiliginiň hili we sanjym galyndy effekti gowulaşyp biler, kemçilik derejesi peselip we önümçilik netijeliligi ýokarlandyrylyp bilner .... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Kosmetiki arassalaýyş çüýşesi üçin PET preformKosmetiki arassalaýyş çüýşesi üçin PET preform
03

Kosmetiki arassalaýyş çüýşesi üçin PET preform

2024-03-05

Kosmetiki ýuwulýan çüýşeler üçin PET preformlarynyň parametrleri önümiň aýratyn zerurlyklaryna we goýmalaryna görä üýtgäp biler. Aşakda kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin käbir umumy PET çüýşesi preformlarynyň parametrleri bar:

Kuwwatlylygy: PET çüýşesiniň kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin öndürijiligi önümiň ulanylyşyna we gaplanyş talaplaryna laýyklykda kesgitlenip bilner. Umumy kuwwatlyklar 100ml, 200ml, 300ml we ş.m.

Çüýşäniň agzynyň ululygy: PET çüýşesiniň kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin çüýşäniň agzynyň ululygy, adatça çüýşäniň gapagynyň aýratynlyklaryna laýyklykda kesgitlenýär. Adaty çüýşäniň agzynyň ululygy 24mm, 28mm, 32mm we ş.m.

Çüýşäniň görnüşi: Kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin PET çüýşesiniň preformasynyň görnüşi, önümiň ulanylyş usulyna we daşky görnüşine görä dizaýn edilip bilner. Adaty şekiller silindr, kwadrat, ýumurtga we ş.m.

Diwaryň galyňlygy: Kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin PET çüýşesiniň diwar galyňlygy adatça kuwwat we ulanyş talaplaryna baglylykda kesgitlenýär. Diwaryň umumy galyňlygy diapazony 0,2 mm-den 0,6mm.

Aç-açanlyk: Kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin PET preformlary, adatça önümiň reňkini we hilini görkezmek üçin gowy aç-açanlyga eýe bolmalydyr.

Himiki garşylyk: Kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin PET çüýşesi preformlary, kosmetika bilen çüýşe materialynyň poslamagynyň we ýaramazlaşmagynyň öňüni almak üçin gowy himiki garşylyga eýe bolmalydyr.

Çüýşäniň beden dizaýny: PET çüýşesiniň kosmetiki arassalaýyş çüýşeleri üçin niýetlenen çüýşäniň dizaýny, önümiň we bazaryň islegine görä, çüýşäniň korpusynyň dokumasy, bellige laýyk ýer we ş.m. kesgitlenip bilner ... bize iberiň islän wagtyňyz habar (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Içgi çüýşesi üçin PET preformIçgi çüýşesi üçin PET preform
04

Içgi çüýşesi üçin PET preform

2024-03-05

PET preform içgi çüýşeleriniň parametrleri aýratyn zerurlyklara we amaly programmalara görä üýtgäp biler.

Göwrümi: PET preform içgi çüýşeleriniň kuwwaty islege görä kesgitlenip bilner. Umumy kuwwatlyklara 250ml, 500ml, 1L, 1.5L we ş.m.

Çüýşäniň agzynyň ululygy: PET preform içgi çüýşeleriniň çüýşäniň agzynyň ululygy, adatça, çüýşäniň gapagynyň aýratynlyklaryna laýyklykda kesgitlenýär. Adaty çüýşäniň agzynyň ululygy 28mm, 30mm, 38mm we ş.m.

Çüýşäniň görnüşi: PET preform içgi çüýşesiniň görnüşi zerurlyklara görä dizaýn edilip bilner. Adaty şekiller silindr, kwadrat, ýumurtga we ş.m.

Diwaryň galyňlygy: PET preform içgi çüýşeleriniň diwar galyňlygy, adatça kuwwatyna we ulanyş talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär. Diwaryň umumy galyňlygy diapazony 0,2 mm-den 0.8mm.

Aç-açanlyk: PET preform içgi çüýşeleri, adatça içginiň reňkini we hilini görkezmek üçin gowy aç-açanlyga eýe.

Basyşa garşylyk: PET preform içgi çüýşeleriniň içginiň basyşyna garşy durmak we çüýşäniň görnüşini saklamak üçin belli bir basyş garşylygy bolmaly.

Himiki garşylyk: Içgileriň çüýşe materialynyň zaýalanmagynyň we ýaramazlaşmagynyň öňüni almak üçin PET preform içgi çüýşelerinde gowy himiki garşylyk bolmaly.

Aboveokardaky parametrleriň diňe umumy salgylanmada bolandygyny we PET preform içgi çüýşeleriniň hakyky parametrleriniň önümiň talaplaryna we önümçilik proseslerine görä düzedilip bilinjekdigini bellemelidiris ... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com ) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
72 kawitli PET çüýşesi preform galyndy turbasy preform galyndy içgisi çüýşe iýmit gaplaýyş standart kalibrli 30 kalibrli72 kawitli PET çüýşesi preform galyndy turbasy preform galyndy içgisi çüýşe iýmit gaplaýyş standart kalibrli 30 kalibrli
05

72 kawitli PET çüýşesi preform galyndy turbasy preform galyndy içgisi çüýşe iýmit gaplaýyş standart kalibrli 30 kalibrli

2024-03-05

Haryt aýratynlyklary:

Köp boşluk dizaýny: 72 boş

Kepillendirilen preform diwaryň galyňlygy: ± 0.075mm (L = 100mm)

Optimallaşdyrylan preform dizaýny, çüýşäniň dinamiki üstünligini üpjün edýär

72 boşlukly PET çüýşäniň preform galypynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyp dizaýny: 72 boşlukly PET preform galyp, sanjym galyplary wagtynda temperaturanyň we suwuklygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin 72 boşlugyň ýerleşişini we her boşlugyň akym kanallarynyň we sowadyş ulgamlarynyň deň paýlanmagyny üpjün etmeli. prosesi. .

Materiallary saýlamak: PET materialynyň ýokary ereýän nokady we ýylylyk gysylyşy, galyp materiallaryna has ýokary talaplary bar. Galyndy materiallarynyň galyndy ömrüniň dowamlylygyny we sanjym galyplarynyň hilini üpjün etmek üçin gowy aşaga garşylyk, poslama garşylyk we ýylylyk geçirijiligi bolmaly.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: 72 boşlukly PET preform galypynyň sanjym galyplaýyş prosesi, her bir boşluga sanjylýan preformlaryň ululygynyň we hiliniň yzygiderliligini üpjün etmek üçin temperatura, basyş we tizlik ýaly parametrlere takyk gözegçilik etmegi talap edýär. Şol bir wagtyň özünde, deşikleriň gysylmagynyň, deşikleriň we beýleki kemçilikleriň öňüni almaga hem üns berilmelidir;

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary:

Productionokary önümçilik netijeliligi: 72 boşlukly PET çüýşäniň preform galyplary bir gezekde 72 çüýşe preform sanjymyny edip biler. Aşaky boşluk galyplary bilen deňeşdirilende, 72 boşlukly galyplar bir wagtyň özünde has köp önüm öndürip, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Durnuk önümiň hili: 72 boşlukly PET çüýşäniň preform galypynyň dizaýny we önümçilik takyklygy ýokarydyr, bu her boşluga sanjylýan çüýşäniň preformlarynyň ululygynyň we hiliniň yzygiderliligini üpjün edip biler. Şol bir wagtyň özünde, sanjym galyplaýyş prosesinde temperaturanyň we suwuklygyň yzygiderliligi has gowy dolandyrylyp, önümiň kemçilik derejesini peseldip biler.

Çykdajylary tygşytlamak: 72 boşlukly PET preform galypynyň ýokary öndürijiligi bar we zähmet we enjamlary ulanmak çykdajylaryny azaldyp biler. Şol bir wagtyň özünde, önümiň durnukly hili sebäpli galyndylaryň mukdary peselýär we önümçilik bahasy azalýar.

Daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak: Sanjym galyplary, ekologiýa taýdan arassa önümçilik usulydyr. 72 boşlukly PET preform galyplaryny ulanmak arkaly, energiýa tygşytlamagyň we zyňyndylaryň azalmagynyň täsirine ýetip, çig malyň sarp edilmegi we galyndylaryň öndürilmegi azaldylyp bilner ... bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com ) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
96 boşluk çüýşesi düwünçejik galyndy iňňe klapan howa möhüri galyndy suw çüýşesi mineral suw içgisi çüýşe gaplaýyş çüýşesi96 boşluk çüýşesi düwünçejik galyndy iňňe klapan howa möhüri galyndy suw çüýşesi mineral suw içgisi çüýşe gaplaýyş çüýşesi
06

96 boşluk çüýşesi düwünçejik galyndy iňňe klapan howa möhüri galyndy suw çüýşesi mineral suw içgisi çüýşe gaplaýyş çüýşesi

2024-03-05

Haryt aýratynlyklary:

Köp boşluk dizaýny: 96 boş

Kepillendirilen preform diwaryň galyňlygy: ± 0.075mm (L = 100mm)

Optimallaşdyrylan preform dizaýny, çüýşäniň dinamiki üstünligini üpjün edýär

96 boşlukly PET çüýşäniň preform galypynyň kynçylyklary esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Galyndy dizaýny: 96 boşlukly PET çüýşesi preform galyp, sanjym wagtynda temperaturanyň we suwuklygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin her boşlugyň akym kanallarynyň we sowadyş ulgamlarynyň deň paýlanmagyny üpjün etmek üçin 96 boşlugyň ýerleşişini we ýerleşişini göz öňünde tutmalydyr. galyplaýyş prosesi. .

Materiallary saýlamak: PET materialynyň ýokary ereýän nokady we ýylylyk gysylyşy, galyp materiallaryna has ýokary talaplary bar. Galyndy materiallarynyň galyndy ömrüniň dowamlylygyny we sanjym galyplarynyň hilini üpjün etmek üçin gowy aşaga garşylyk, poslama garşylyk we ýylylyk geçirijiligi bolmaly.

Sanjym galyplaýyş prosesine gözegçilik: 96 boşlukly PET preform galypynyň sanjym galyplaýyş prosesi, her bir boşluga sanjylýan preformlaryň ululygynyň we hiliniň yzygiderliligini üpjün etmek üçin temperatura, basyş we tizlik ýaly parametrlere takyk gözegçilik etmegi talap edýär. Şol bir wagtyň özünde, deşikleriň gysylmagynyň, çişmeginiň we preformadaky beýleki kemçilikleriň öňüni almaga hem üns berilmelidir.

Sanjym galyplarynyň artykmaçlyklary:

Productionokary önümçilik netijeliligi: 96 boşlukly PET çüýşäniň preform galyplary bir gezekde 96 çüýşe preformlaryny galyp biler, bu bolsa önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar. Aşaky boşlukly galyplar bilen deňeşdirilende, 96 boşlukly galyplar bir wagtyň özünde has köp önüm öndürip biler.

Durnukly önümiň hili: 96 boşlukly PET çüýşäniň preform galypynyň dizaýny we önümçilik takyklygy ýokarydyr, bu her boşluga sanjylýan çüýşäniň preformlarynyň ululygynyň we hiliniň yzygiderliligini üpjün edip biler. Şol bir wagtyň özünde, sanjym galyplaýyş prosesinde temperaturanyň we suwuklygyň yzygiderliligi has gowy dolandyrylyp, önümiň kemçilik derejesini peseldip biler

Çykdajylary tygşytlamak: 96 boşlukly PET preform galypynyň ýokary öndürijiligi bar we zähmet we enjam çykdajylaryny azaldyp biler. Şol bir wagtyň özünde, önümiň durnukly hili sebäpli galyndylaryň mukdary peselýär we önümçilik bahasy azalýar.

Daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak: Sanjym galyplary, ekologiýa taýdan arassa önümçilik usulydyr. 96 boşlukly PET preform galyplaryny ulanmak arkaly, energiýa tygşytlamagyň we zyňyndylaryň azalmagynyň täsirine ýetip, çig malyň sarp edilmegi we galyndylaryň öndürilmegi azalýar.

.. islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
“Shimmer & Blush” kompaktlary“Shimmer & Blush” kompaktlary
07

“Shimmer & Blush” kompaktlary

2024-03-05

Pearlescent Blush Powder Box Series, ýaňaklara tebigy ýagtylyk we ölçeg goşmak üçin ulanylýan umumy kosmetiki önümdir. Aşakda Pearlescent Blush Powder Box Series seriýasynyň ussatlygy we materiallary bilen tanyşlyk bar:

Belgi: CT-S001-A

Ölçegi: 59.97 * 44.83 * 12.03mm

Pan guýy: 50.01 * 16.99 * 3.81mm

Göwrümi : 2.2g

Çap edilýän meýdany: 57.97 * 42.83mm

Ussatlyk:

Sanjym galyplaýyş prosesi: Merjen reňkli poroşok gutularyny öndürmek üçin umumy proses, sanjym galyplarydyr. Gutynyň daşky gabygy we içi, eredilen plastmassany bir galypda emele getirýär, soň bolsa sowadýar we berkleşýär.

Püskürmek prosesi: Gutynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin sepmek prosesi, ýalpyldawuk, mat ýa-da metal dokumasy ýaly reňkleri, nagyşlary ýa-da gutujyň ýüzüne aýratyn täsirleri ulanmak üçin ulanylyp bilner.

Çap etmek prosesi: Marka nyşany, önüm baradaky maglumatlar we gutydaky nagyşlar çap etmek arkaly goşulyp bilner. Adaty çap etmek prosesi ekrana çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek we gyzgyn möhürlemek.

Material:

Plastmassa: Adaty merjen reňkli poroşok gutular polipropilen (PP), polietilen (PE) ýa-da polistirol (PS) ýaly plastmassadan ýasalýar. Plastmassa materiallary ýeňil, çydamly, suw geçirmeýän we gaýtadan işlemek aňsat.

Metal: Käbir ýokary derejeli merjen reňkli poroşok gutular alýumin garyndysy ýa-da poslamaýan polat ýaly metaldan ýasalýar. Metal materiallar ýokary hilli, çydamly we gaýtadan işlenip bilner.

Beýleki materiallar: Plastmassa we metaldan başga-da, karton, agaç ýa-da aýna ýaly beýleki materiallardan ýasalan merjen reňkli poroşok gutular hem bar. Bu materiallar köplenç ýörite dizaýn ýa-da ýokary derejeli önümler üçin ulanylýar.

Merjen reňkli poroşok gutusynyň ussatlygyny we materiallaryny saýlanyňyzda, önümiň ýerleşişini, marka keşbini, önüm aýratynlyklaryny we sarp edijiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutmaly. Şol bir wagtyň özünde, saýlanan materiallaryň önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin degişli howpsuzlyk standartlaryna we kadalaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň ... islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size jogap berer 12 sagadyň içinde.

jikme-jiklikleri gör
Poroşokyň ykjam seriýasyny basyňPoroşokyň ykjam seriýasyny basyň
08

Poroşokyň ykjam seriýasyny basyň

2024-03-05

Kosmetiki basylan poroşok gutularynyň ussatlygy we material saýlanylmagy önümiň hili we daşky görnüşi üçin örän möhümdir. Aşakda kosmetiki basylan poroşok gutularynyň tehnologiýasy we materiallary bilen tanyşlyk bar:

Belgi: CT-R001

Ölçegi: ø74.70 * 17.45mm

Pan guýy: ø59.40 * 7.07mm

Göwrümi : 16.2g

Çap edilýän meýdany: ø60.3mm

Ussatlyk:

Sanjym galyplaýyş prosesi: Kosmetiki basylan poroşok ykjam gutularyny öndürmek üçin umumy proses, sanjym galyplarydyr. Gutynyň daşky gabygy we içi, eredilen plastmassany bir galypda emele getirýär, soň bolsa sowadýar we berkleşýär.

Püskürmek prosesi: Gutynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin sepmek prosesi, ýalpyldawuk, mat ýa-da metal dokumasy ýaly reňkleri, nagyşlary ýa-da gutujyň ýüzüne aýratyn täsirleri ulanmak üçin ulanylyp bilner.

Çap etmek prosesi: Marka nyşany, önüm baradaky maglumatlar we gutydaky nagyşlar çap etmek arkaly goşulyp bilner. Adaty çap etmek prosesi ekrana çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek we gyzgyn möhürlemek.

Material

Plastmassa: Adaty kosmetiki basylan poroşok gutular polipropilen (PP), polietilen (PE) ýa-da polistirol (PS) ýaly plastmassadan ýasalýar. Plastmassa materiallary ýeňil, çydamly, suw geçirmeýän we gaýtadan işlemek aňsat.

Metal: Käbir ýokary derejeli kosmetiki basylan poroşok gutular alýumin garyndysy ýa-da poslamaýan polat ýaly metaldan ýasalýar. Metal materiallar ýokary hilli, çydamly we gaýtadan işlenip bilner

Beýleki materiallar: Plastmassa we metaldan başga-da karton, agaç ýa-da aýna ýaly beýleki materiallardan ýasalan kosmetiki basylan poroşok gutular hem bar. Bu materiallar köplenç ýörite dizaýn ýa-da ýokary derejeli önümler üçin ulanylýar.

Kosmetiki basylan poroşok gutularyň tehnologiýasyny we materiallaryny saýlanyňyzda, önümiň ýerleşişini, marka keşbini, önüm aýratynlyklaryny we sarp edijiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutmaly. Şol bir wagtyň özünde, saýlanan materiallaryň önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin degişli howpsuzlyk standartlaryna we kadalaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

.. islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
Tebigy peek bölekleri CNC 5 okly CNC takyk işleýiş polietereterketon tagtasy anti-statik peek çybyk CNC tornaTebigy peek bölekleri CNC 5 okly CNC takyk işleýiş polietereterketon tagtasy anti-statik peek çybyk CNC torna
01

Tebigy peek bölekleri CNC 5 okly CNC takyk işleýiş polietereterketon tagtasy anti-statik peek çybyk CNC torna

2024-03-06

PEEK (polietereterketon) bölekleri işlemekde aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýär:

Prosessable: PEEK oňat işleýiş ukybyna eýedir we kesmek, burawlamak, üwemek, öwürmek we ş.m. gaýtadan işlenip bilner. Gaýtadan işlemegiň öndürijiligi durnukly we gurallaryň könelmegi we ýeriň çişligi ýaly meselelere ýykgyn etmeýär.

Atylylyga garşylyk: PEEK ýokary temperatura garşylygy bar we ýokary temperatura şertlerinde durnukly öndürijiligi saklap biler. Bu, PEEK komponentlerini howa giňişligi, awtoulag dwigatelleri we başgalar ýaly ýokary temperaturaly programmalarda artykmaç edýär.

Himiki garşylyk: PEEK ajaýyp himiki garşylyga eýedir we kislotalar, aşgarlar we erginler ýaly himiki maddalaryň eroziýasyna garşy durup biler. Bu, PEEK komponentlerini himiýa senagaty we lukmançylyk enjamlary ýaly ugurlarda giňden ulanýar.

Geýmäge garşylyk: PEEK ajaýyp könelişme garşylygyna eýedir we aňsat sürülmän uzak sürtülme gurşawynda uzak wagtlap ulanylyp bilner. Bu, PEEK böleklerini awtoulag hereketlendirijileri, mehaniki möhürler we ş.m. ýaly köne garşylygy talap edýän programmalarda artykmaç edýär.

Programma tehnologiýasy nukdaýnazaryndan PEEK komponentlerini gaýtadan işlemek üçin aşakdaky tehnologiýalar ulanylyp bilner:

Kesmegi gaýtadan işlemek: PEEK-de kesmek, üwemek, burawlamak we beýleki gaýtadan işlemek üçin kesiş gurallaryny ulanyp, gerekli görnüşi we ululygyny alyp bolýar.

Termoforming işleýşi: PEEK termiki durnuklylygy gowy we termoforming gaýtadan işlemek arkaly çylşyrymly şekilli bölekleri öndürip biler. Termoforming gyzgyn press galyplary we gyzgyn zarba galyplary ýaly usullary ulanyp biler.

3D çap etmek tehnologiýasy: PEEK materiallary 3D çap etmek tehnologiýasy arkaly hem işlenip bilner. Bu tehnologiýa çylşyrymly şekilli komponentleri öndürmäge mümkinçilik berýär we zerur bolanda düzülip bilner.

jikme-jiklikleri gör
Öz-özi ýaglaýan ýöriteleşdirilen preform çüýşe inwertory 180 dereje çişirilen plastmassa täze integrirlenen UPE polimer materialy çüýşäni çişirip bilerÖz-özi ýaglaýan ýöriteleşdirilen preform çüýşe inwertory 180 dereje çişirilen plastmassa täze integrirlenen UPE polimer materialy çüýşäni çişirip biler
02

Öz-özi ýaglaýan ýöriteleşdirilen preform çüýşe inwertory 180 dereje çişirilen plastmassa täze integrirlenen UPE polimer materialy çüýşäni çişirip biler

2024-03-06

UPE (polietilen) polimer materialy çüýşe öwrüjilerini gaýtadan işlemekde we ulanmakda belli bir artykmaçlyga eýe.

Işlemek nukdaýnazaryndan UPE polimer materiallary oňat gaýtadan işlenip bilner we kesmek, burawlamak, üwemek we ş.m. gaýtadan işlenip bilner. Onuň gaýtadan işleýşi durnukly we gurallaryň könelmegi we ýeriň ýokary gödekligi ýaly meselelere ýykgyn etmeýär. Mundan başga-da, UPE materiallary dürli şekilli we ululykdaky çüýşe öwrüjileriň zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin termoformirlenip bilner.

Ulanyş meýdanlary nukdaýnazaryndan könelişme garşylygy, poslama garşylygy we UPE polimer materiallarynyň ýokary temperatura garşylygy ony çüýşe öwrüjiler üçin amatly saýlamaga öwürýär. Uzak wagtlap agyr iş şertlerinde geýmek aňsat bolmazdan ulanylyp bilner we şol bir wagtyň özünde kislotalar, aşgarlar we ýaglar ýaly himiki maddalara gowy poslama garşylygy bar. Mundan başga-da, UPE materiallary ýokary temperatura garşylygy we ýokary temperatura şertlerinde durnukly öndürijiligini saklap biler.

UPE polimer materiallarynyň amaly meýdanlary aşakdaky taraplar bilen çäklenýär:

Azyk we içgi senagaty: UPE materiallary çüýşeli içgi önümçilik liniýalarynda çüýşäni öwürmek üçin çüýşe öwrüjilerini öndürmekde ulanylyp bilner. Onuň könelmegi we poslama garşylygy ýokary ýygylykly çüýşäni öwürmek üçin amatly edýär.

Derman senagaty: UPE materiallary derman önümlerini doldurmak we gaplamak üçin derman çüýşelerini tersine öwürmek üçin derman senagatynda çüýşe inwertorlaryny öndürmekde ulanylyp bilner. Onuň poslama garşylygy we ýokary temperatura garşylygy, derman senagatynyň talaplaryna laýyk gelýär.

Kosmetika we şahsy ideg önümleri pudagy: UPE materiallary kosmetika we şahsy ideg önümleriniň önümçilik liniýalarynda çüýşe öwrüjilerini öndürmekde ulanylyp bilner. Onuň könelmegi we poslama garşylygy ýokary ýygylykly çüýşäni öwürmek üçin amatly edýär.

jikme-jiklikleri gör
Özbaşdak ýaglaýjy uniwersal tigir mehaniki enjamlary MC kasnaÖzbaşdak ýaglaýjy uniwersal tigir mehaniki enjamlary MC kasna
03

Özbaşdak ýaglaýjy uniwersal tigir mehaniki enjamlary MC kasna

2024-03-06

Mehaniki enjamlaryň kasnalarynyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Güýç geçiriji: Pulleýler zatlary götermek, çekmek ýa-da geçirmek üçin arkan, guşak we ş.m. arkaly güýç iberip biler.

Sürtülmäni azaltmak: Pulleýler hereket wagtynda obýektleriň sürtülmesini azaldyp, energiýa ýitgisini azaldyp we netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Güýç ugruny sazlaň: Tigir güýç ugruny üýtgedip biler, şonuň üçin güýç dürli tarapa gönükdirilip bilner.

Sharingük paýlanyşy: Kasna ýükleri köp tigirlere paýlap, bir tigirdäki ýüki azaldyp, tigiriň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Tizligi sazlaň: Tigirleriň diametrini ýa-da sanyny üýtgedip, obýektiň tizligini sazlap bolýar.

Mehaniki enjamlaryň kasnalarynyň köp sanly amaly bar. Umumy ulanylýan ýerler:

Lifting enjamlary: Pulleler köplenç agyr zatlary götermek we togtatmak üçin kranlar, kranlar we ş.m. göteriji enjamlarda arkan ulgamlarynda ulanylýar.

Ulag enjamlary: Pulleýler köplenç obýektleri geçirmek we transport netijeliligini ýokarlandyrmak üçin konweýer kemerleri we rulolar ýaly ulag enjamlarynda ulanylýar.

Mehaniki geçiriş: Kassalar köplenç güýç we aýlanmak üçin guşak geçirmek, zynjyr geçirmek we ş.m. ýaly mehaniki geçiriş ulgamlarynda ulanylýar.

Gapy we penjire ulgamlary: Pulleýler köplenç gapylary we penjireleri açmak we ýapmak üçin gapy we penjire ulgamlarynda slaýd rels hökmünde ulanylýar.

Sport enjamlary: Pulleýler köplenç hereketiň garşylygyny we ugruny sazlamak üçin bedenterbiýe enjamlary, sport enjamlary we ş.m. ýaly sport enjamlarynda dartyş ulgamy hökmünde ulanylýar.

jikme-jiklikleri gör
Awtomatlaşdyryş enjamlary, ýöriteleşdirilen ýyldyz dişli geçiriji ýyldyz tigir PA66 ýyldyz tigir Plastik PA66 ýyldyz tigirAwtomatlaşdyryş enjamlary, ýöriteleşdirilen ýyldyz dişli geçiriji ýyldyz tigir PA66 ýyldyz tigir Plastik PA66 ýyldyz tigir
04

Awtomatlaşdyryş enjamlary, ýöriteleşdirilen ýyldyz dişli geçiriji ýyldyz tigir PA66 ýyldyz tigir Plastik PA66 ýyldyz tigir

2024-03-06

Neýlon ýyldyz esbaplary, aşakdaky artykmaçlyklary we amaly ýerleri bolan neýlon materialdan ýasalan ýyldyz esbaplarydyr:

Üstünligi:

Geýimlere garşylyk: Neýlon ýyldyz dişleri gowy aşaga garşylygy bar we sürtülme we köýnek şertlerinde uzak wagtlap ulanylyp bilner, dişli könelmegi we zaýalanmagy azaldar.

Öz-özüni ýaglamak: Neýlon ýyldyz dişli, sürtülmäni we könelmegi azaldyp, dişlileriň işleýiş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyryp bilýän gowy ýaglaýjy häsiýetlere eýedir.

Poslama garşylyk: Neýlon ýyldyz dişli dürli himiki maddalara gowy poslama garşylygy bar we dişli hyzmat ediş möhletini uzaltmak üçin poslaýjy metbugatda ulanylyp bilner.

Lighteňil: metal dişli enjamlar bilen deňeşdirilende, neýlon ýyldyz dişleri agramy has ýeňil bolýar, bu enjamlaryň ýüküni azaltmaga we işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Arza ýerleri:

Geçiriji enjam: Neýlon ýyldyz dişlileri köplenç reduktorlar, geçiriji gutular we ş.m. geçiriji enjamlarda ulanylýar. Beýleki dişli enjamlar bilen birleşdirmek arkaly güýç we tizligi geçirmek funksiýasyna düşünip biler.

Awtomatlaşdyryş enjamlary: Neýlon ýyldyz dişlileri manipulýatorlar, konweýerler, gaplaýyş maşynlary we ş.m. ýaly dürli awtomatlaşdyryş enjamlarynda giňden ulanylýar, beýleki geçiriji komponentler bilen hyzmatdaşlykda awtomatlaşdyrylan enjamlaryň hereketini we işleýşini amala aşyryp biler.

Gurallar: Neýlon ýyldyz dişli gurallar, taýmer, gural panelleri we ş.m. gurallarda hem ulanylyp bilner, beýleki dişli enjamlar bilen hyzmatdaşlykda gurallaryň görkeziş we ölçeg funksiýalaryny durmuşa geçirip biler.

Kuwwat gurallary: Neýlon ýyldyz dişlileri, adatça, elektrik tornavida, elektrik wena we ş.m. ýaly güýç gurallarynda ulanylýar, elektrik hereketlendirijisi bilen hyzmatdaşlykda guralyň aýlanmagyny we hereketini amala aşyryp biler.

jikme-jiklikleri gör
Mehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary ýörite nurbat POM nurbat senagat enjamlary nurbady Plastiki POM nurbatMehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary ýörite nurbat POM nurbat senagat enjamlary nurbady Plastiki POM nurbat
05

Mehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary ýörite nurbat POM nurbat senagat enjamlary nurbady Plastiki POM nurbat

2024-03-06

Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin ýöriteleşdirilen POM nurbatlaryny gaýtadan işlemek we nurbatlamak aşakdakylar:

Işlemek:

Material taýýarlamak: POM nurbadynyň önümçilik materialy hökmünde POM materialyny saýlaň. POM gowy mehaniki häsiýetlere eýe, geýmäge garşylyk we himiki garşylyk.

Önümçilik prosesi: Nurbatyň dizaýn çyzgylaryna görä, POM materialyny gerekli nurbat görnüşine we ululygyna gaýtadan işlemek üçin öwrüm, üwemek, burawlamak we beýleki amallar ýaly gaýtadan işlemek amala aşyrylýar.

Faceerüsti bejermek: Zerur bolanda, ýeriň tekizligini we daşky görnüşiniň hilini gowulandyrmak üçin POM nurbadynda polat, pürkmek we ş.m. ýaly ýerüsti bejergileri ýerine ýetiriň.

Buraw programmasy:

Awtomatlaşdyrylan geçiriş ulgamy: POM nurbaty materiallary, bölekleri ýa-da önümleri eltmek üçin awtomatiki geçiriş ulgamlarynda ulanylyp bilner. Awtomatiki usulda eltip bermek we işlemek üçin materiallary ýa-da önümleri aýlanmak we spiral hereketi arkaly bir ýerden beýlekisine itekläp biler.

Awtomatlaşdyrylan gurnama enjamlary: POM nurbatlary bölekleri ýa-da bölekleri öňünden kesgitlenen tertipde we ýagdaýda ýygnamak üçin awtomatlaşdyrylan gurnama enjamlarynda ulanylyp bilner. Bölekleri ýa-da bölekleri aýlanma we spiral hereketi arkaly dogry ýere iteklemek arkaly gurnama işini awtomatlaşdyryp biler.

Awtomatlaşdyrylan gaplama enjamlary: POM nurbatlary önümleri ýa-da gaplaýyş materiallaryny gaplamak üçin awtomatlaşdyrylan gaplama enjamlarynda ulanylyp bilner. Awtomatiki gaplama amalyny amala aşyrmak üçin önümleri ýa-da gaplaýyş materiallaryny aýlanma we spiral hereketi arkaly gaplama ýagdaýyna iterip biler.

jikme-jiklikleri gör
Mehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary, ýörite gabyklar we ýeňler PA66 gyrymsyMehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary, ýörite gabyklar we ýeňler PA66 gyrymsy
06

Mehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary, ýörite gabyklar we ýeňler PA66 gyrymsy

2024-03-06

Mehaniki awtomatlaşdyryş enjamlary üçin ýörite gyrymsy agaçlary gaýtadan işlemek we gurnamak programmalary aşakdakylar:

Işlemek:

Material taýýarlamak: Düşegiň ýeňiniň talaplaryna laýyklykda, neýlon materialyny saýlaň we materialy kesmek we gaýtadan işlemek üçin taýýarlaň.

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: Düwürtigiň we ýeňiň dizaýn çyzgylaryna görä, materialy talaplara laýyk gelýän gyrymsy we ýeňiň görnüşine we ululygyna gaýtadan işlemek, öwrmek, üwemek, burawlamak we beýleki amallar ýaly işler amala aşyrylýar.

Faceerüsti bejermek: Zerur bolanda, ýüzüniň tekizligini we gurluşyny gowulandyrmak üçin üweýji, ýalpyldawuk we ş.m. ýaly ýeňiň üstünde ýerüsti bejergini ýerine ýetiriň.

Shaň ýeňli programma:

Rulman goldawy: ýeňli ýeňler köplenç mehaniki enjamlaryň podşipnikleri, podşipnik oturgyçlary we ş.m. ýaly goldaw böleklerini götermekde ulanylýar. Bu şahalar bilen podşipnikleriň arasyndaky sürtülmäni we könelmegi azaldyp, enjamyň işleýiş netijeliligini we ömrüni ýokarlandyryp biler.

Gollanma goldawy: Gollanma relsleri, gollanma çybyklary we ş.m. ýaly mehaniki enjamlaryň gollanma goldaw böleklerinde hem ulanylyp bilner. Gollanma komponentleriniň arasyndaky sürtülmäni azaldyp, enjamyň takyklygyny we durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.

Hereket geçirişi: süpüriji ýeňler mehaniki enjamlaryň süýşürijiler, tigirler we ş.m. hereketlendiriji böleklerinde ulanylyp bilner, hereket edýän bölekleriň arasyndaky sürtülmäni azaldyp, enjamlaryň geçiriş netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyryp biler.

jikme-jiklikleri gör
Awtomatlaşdyryş enjamlary Plastiki dişli rack PA66 geçiriji raf dişli MC neýlon dişli neýlon rafAwtomatlaşdyryş enjamlary Plastiki dişli rack PA66 geçiriji raf dişli MC neýlon dişli neýlon raf
07

Awtomatlaşdyryş enjamlary Plastiki dişli rack PA66 geçiriji raf dişli MC neýlon dişli neýlon raf

2024-03-06

PA geçiriş rafynyň aşakdaky aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar:

Gowy eşik garşylygy: PA materialynyň ýokary aşaga garşylygy bar, belli bir ýük we sürtülmä çydap bilýär we ýokary tizlikli geçiriş ulgamlary üçin amatly.

Moumşak hereket: PA geçiriji raf we dişli tekiz çyzykly hereketi gazanmak we takyk ýerleşiş gözegçiligini üpjün etmek üçin bilelikde ulanylýar.

Pes ses we yrgyldy: PA geçiriji raf pes ses we yrgyldy derejesine eýe bolup, rahat we asuda geçiriş effektlerini üpjün edýär.

Gowy poslama garşylyk: PA materialy umumy himiki maddalara gowy poslama garşylygy bar we himiki maddalar bilen aňsatlyk bilen ýok edilmeýär.

Öz-özüňi ýaglamak üçin gowy häsiýetler: PA materialy sürtülmäni we könelmegi azaldyp, rafyň hyzmat möhletini uzaldyp bilýän öz-özüni ýaglamak häsiýetine eýedir.

Lighteňil: metal raflar bilen deňeşdirilende, PA geçiriji raflaryň dykyzlygy we ýeňil agramy bar, bu enjamlaryň ýüküni azaldyp we geçiriş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Arzan bahasy: metaldan ýasalan gaplar bilen deňeşdirilende, PA geçiriji raflar önümçilik çykdajylaryny peseldýär we has ýokary talaplary bolan käbir programmalar üçin amatly.

PA geçiriji raflar awtomatiki önümçilik liniýalary, manipulýatorlar, çap maşynlary, gaplaýyş maşynlary we ş.m. ýaly dürli mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar. Olar takyk çyzykly hereketi we pozisiýany dolandyryp bilerler we giň amaly mümkinçilikleri bar. Bize habar iberiň (E-poçta : info@ansixtech.com) islän wagtyňyz we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör
S şekilli ýol görkeziji demirýolS şekilli ýol görkeziji demirýol
08

S şekilli ýol görkeziji demirýol

2024-03-06

UHMW-PE plastmassa ýol görkeziji demir, aşa ýokary molekulýar agramly polietilen (UHMW-PE) materialdan ýasalan gollanma demir ýoludyr. UHMW-PE ýokary könelişme garşylygy, pes sürtülme koeffisiýenti, gowy himiki garşylyk we pes temperatura garşylygy ýaly ajaýyp häsiýetleri bolan in engineeringenerçilik plastmassasydyr.

UHMW-PE plastmas gollanma relsleri aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Wearokary eşik garşylygy: UHMW-PE materialy aşa ýokary aşaga garşylygy we uzak möhletli sürtülme we könelişmä çydap bilýär. Loadokary ýükli we ýokary tizlikli hereket edýän demir ýol ulgamlary üçin amatly.

Pes sürtülme koeffisiýenti: UHMW-PE materialy pes sürtülme koeffisiýentine eýe bolup, energiýanyň ýitmegini we ses çykaryşyny azaldyp we ýol görkeziji demirýoluň işleýiş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Himiki poslama garşylyk: UHMW-PE materialy kislotalar, aşgarlar we erginler ýaly himiki maddalara gowy poslama garşylygy bar we himiki maddalar bilen aňsat ýok edilmeýär.

Pes temperatura garşylygy: UHMW-PE materialy pes temperatura şertlerinde fiziki we mehaniki aýratynlyklaryny saklap bilýär we pes temperatura şertlerinde demir ýol ulgamlary üçin amatlydyr.

Öz-özüňi ýaglamak: UHMW-PE materialy, sürtülmäni azaldyp, könelmegi we ýol görkezijisiniň işleýiş möhletini uzaldyp bilýän gowy ýaglaýjy häsiýetlere eýedir.

UHMW-PE plastmassa gollanma relsleri dürli mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar, esasanam ýokary aşaga garşylyk we pes sürtülme koeffisiýenti zerur. Enjamlaryň işleýiş netijeliligini we hyzmat möhletini ýokarlandyryp, tehniki hyzmat we çalyşmak çykdajylaryny azaldyp biler. Mundan başga-da, UHMW-PE materialy gowy elektrik izolýasiýa häsiýetine eýedir we ýokary elektrik izolýasiýa talaplary bolan käbir demir ýol ulgamlary üçin amatlydyr. islän wagtyňyz bize habar iberiň (E-poçta: info@ansixtech.com) we toparymyz size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.

jikme-jiklikleri gör

Näme üçin bizi saýlamaly?Üstünliklerimiz

Usmly hakda
HONGKONG OFFICE-Ansix Tech Companyvbf
Şençzhenen WEIYECHEN PARK-AnsixTech companyk7i
010203

Ansix profilKärhanamyz hakda öwrenmek üçin hoş geldiňiz

Şençzhenen Ansix Tech Co., Ltd.

“Dongguan Fuxiang Plastik Mold Co., Ltd.”

Ansix, gözleg we gözleg, plastmassa galyndylary we önümleri dizaýn etmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşen gural öndüriji we öndüriji. Kompaniýamyz müşderilerimize ýokary hilli, ýokary tehniki we bäsdeşlige ukyply önümleri hödürlemäge ünsi jemleýär. “Anix Tech” hiliň doly gözegçilik ulgamyna eýedir we ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485-den üstünlikli geçdi .Ansix-iň Hytaýda we Wýetnamda dört önümçilik bazasy bar. Jemi 260 sanjym galyplaýyş maşynymyz bar. we iň kiçi 30 tonnadan 2800 tonna çenli sanjym.
Biz hakda

sanly önümleri öndürýäris

Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz we arassalanan önümler sizi has gowy gorag bilen üpjün edýär

 • 1998
  ýyllar
  Önümçilik tejribesi
  Ansix HongKong 1998-nji ýylda esaslandyryldy
 • 200000
  meýdany
  meýdany 200000 inedördül metrden gowrak
 • 1200
  işgärleri
  1200-den gowrak işgär
 • 260
  maşynlar
  jemi 260 sanjym galyplaýjy maşyn

Hyzmatdaşlyk markasy

Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz we arassalanan önümler sizi has gowy gorag bilen üpjün edýär

habarlaşyp dur

Önümlerimiz / hyzmatlarymyz bilen üpjün etmek mümkinçiligimize begenýäris we siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýäris

derňew